Nieuws

rolstoel klein

Klijnsma zet Quotumwet door

Werkgevers ontkomen er niet aan om in hun organisatie plek te maken voor mensen die niet zonder steuntje in de rug in staat zijn om het minimumloon te verdienen.

Creëren de werkgevers niet zoals beloofd 100 duizend banen voor mensen met een arbeidshandicap, dan volgt onherroepelijk een quotum. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een eerste concept van het wetsvoorstel voor de Quotumwet beschikbaar gesteld voor consultatie.

De internetconsultatie voor de Quotumwet duurt drie weken en loopt tot zaterdag 8 februari. De publicatie van de concept-tekst via internet gebruikt het kabinet als aanvulling op de bestaande manier van consulteren in het wetgevingsproces. Hierdoor krijgen meer mensen, bedrijven en instellingen informatie over wetgeving die in voorbereiding is en kunnen zij suggesties doen om de kwaliteit en uitvoerbaarheid van deze voorstellen te verbeteren. Het concept ligt momenteel ook voor advies bij verschillende direct betrokken partijen.

Het definitieve voorstel voor de Quotumwet wordt voor het zomerreces aangeboden aan de Tweede Kamer.