Uitstroom

shutterstock_daling werkgelegenheid

Opnieuw grote personeelskrimp in zorg

Na alle bezuinigingen en ontslagrondes staat de zorg weer voor een grote krimpronde: 27.000 medewerkers ruimen het veld.

Zorginstellingen moesten de afgelopen jaren al 22.000 medewerkers gedag zeggen. De komende twee jaar komen daar nog eens 27.000 medewerkers bij, met name uit de verzorging, thuiszorg en verpleging. Dat blijkt uit een nieuw sectorrapport van het UWV.
Pas na 2017 zijn er weer positieve geluiden te horen: de uitkeringsinstantie verwacht dat er met name in de thuiszorg weer wat banen ontstaan. Dat komt vooral door de vergrijzing van het huidige personeelsbestand. Eerder poogde de thuiszorgbranche (>PW De Gids) met een banenplan van 220 miljoen al 14.000 werkloze medewerkers aan het werk te helpen, maar dat plan leverde weinig op, bleek onlangs.

Afname grootst in gehandicaptenzorg

Voor de gehandicaptenzorg gaat UWV voor de periode 2012 tot 2017 uit van een afname met 10.000 banen en ruim 5000 banen bij de ziekenhuizen. In de geestelijke gezondheidszorg blijft de werkgelegenheid nagenoeg stabiel tot 2017. Bij de overige zorg, bijvoorbeeld de huisartsenpraktijken, stijgt het aantal banen naar verwachting met 10.000. Dat komt vooral door de overheveling van taken naar huisartsen en andere eerstelijnsaanbieders.

Lees ook: Zo maakt u een SPP-plan van aanpak voor de zorg

Lageropgeleide zorgwerker ruimt veld

UWV voorziet dat er de komende jaren vooral minder vraag is naar lager opgeleide zorgmedewerkers. Als voorbeeld geeft de instantie de helpenden, medewerkers die lichte verzorgende taken doen zoals het aantrekken van steunkousen bij ouderen, helpen met tandenpoetsen en boodschappen doen. UWV ziet in dit beroep een ,,zeer sterke stijging” van het aantal ww-uitkeringen en relatief weinig vacatures. ,,De zorgvraag wordt complexer en van zorgverleners wordt steeds meer verwacht dat zij ook een regierol kunnen spelen. Taken op de lagere niveaus worden bovendien vaker door mantelzorgers uitgeoefend”, zegt UWV-onderzoeker Freek Kalkhoven.
De zorg is qua werkgelegenheid de grootste sector in Nederland. In 2013 werkten er bijna 1,1 miljoen mensen, ofwel 15 procent van het totaal aantal banen in ons land. Het gros van het zorgpersoneel (38 procent) werkt in de verpleging of thuiszorg. Daarnaast werkt een kwart bij ziekenhuizen en een derde bij onder meer ggz-instellingen en de gehandicaptenzorg.

Vergrijzing vs. bezuiniging

Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg al jaren toe. Door de forse bezuinigingen van het kabinet kwamen veel zorginstellingen zwaar onder druk te staan en moesten ze grote reorganisaties doorvoeren. (ANP)

TIP: Op PW de Gids Vakbase leest u wat de vergrijzing in Nederland eigenlijk kost.