Verdieping

Wie mag de payrollwerknemer ontslaan?

De gemeente Enschede heeft een aantal welzijnsactiviteiten wegbezuinigd en wil nu ook af van het personeel dat via een payrollconstructie aan het werk is. De payroller verstuurt de ontslagbrieven, maar kan dat wel? 

De gemeente heeft voor het project zelf mensen geworven en geselecteerd en deze vervolgens bij de Stichting Dienstverlening Welzijn Enschede (SDWE) aangereikt. SDWE heeft de mensen  vervolgens gedetacheerd bij de gemeente.

Als de gemeente zich gedwongen ziet het project weg te bezuinigen, vraagt de Stichting Dienstverlening Welzijn Enschede een ontslagvergunning bij het UWV. Deze wordt afgewezen. Daarop stuurt de gemeente een brief naar de werknemer waarin zij het detacheringscontract met de werknemer en SDWE opzegt.

Hierop vraagt SDWE om de arbeidsovereenkomst met de werknemer met ingang van 1 april 2013 te ontbinden, onder toekenning van een vergoeding conform de toepasselijke CAO Welzijn van € 2.347,500 bruto, naast een aanvulling op de WW-uitkering op basis van dezelfde CAO. De werknemer vraagt de rechter het ontbindingsverzoek af te wijzen, of anders uit te stellen tot minstens 1 juni.

De kantonrechter buigt zich over de vraag of SDWE wel daadwerkelijk de werkgever van deze werknemer is. Werknemer en zijn collega’s hebben weliswaar een overeenkomst getekend met SDWE, maar dachten destijds in dienst te treden bij de gemeente. En daarin zit hem de crux. Het arrest van de Hoge Raad inzake Groen/Schroevers (HR 14 november 1997, NJ 1998, 149) stelt dat bij een overeenkomst van belang is wat partijen voor ogen stond toen zij deze tekenden, en hoe zij daaraan vervolgens uitvoering hebben gegeven. Het leidt geen twijfel dat de gemeente altijd is opgetreden als werkgever: de werknemer heeft vanaf de aanvang enkel en alleen voor de gemeente gewerkt, de gemeente gaf instructies, met de gemeente werden afspraken over vakantiedagen, te volgen opleidingen en wisselingen van werkplek gemaakt. In het kader van de reorganisatie is de werknemer ingeschreven bij Matchpoint, het herplaatsingsbureau van de gemeente en hij werd beoordeeld aan de hand van hetzelfde beoordelingssysteem als dat voor ‘vaste’ ambtenaren.

Feitelijk, zo concludeert de kantonrechter, heeft de arbeidsrelatie tussen SDWE en de werknemer enkel en alleen bestaan uit het plaatsen van de werknemer op de loonlijst van SDWE. Op geen enkele wijze is gebleken dat de constructie niet enkel is gekozen teneinde de ontslagbescherming van werknemer te ontlopen.

Er is dan ook geen sprake van een echte arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en SDWE. De stichting kan daarom de werknemer niet ontslaan.

LJN: BZ5108, Rechtbank Almelo