Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van B+B Vakmedianet B.V., gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te 's-Gravenhage op 22 oktober 2012 onder depotnummer 66/2012. Een exemplaar van deze voorwaarden vindt u hier.