Nieuws

wet- en regelgeving

Dit staat u in 2015 te wachten op HR-gebied

2015 is het jaar van de waarheid. Vooral op het gebied van wet- en regelgeving zullen HRM’ers dit jaar aan de bak moeten en moeten bewijzen het verschil te maken. Stonden de voorbije jaren veelal nog in het teken van voorbereidingen, in 2015 is er van voorwerk of uitstel geen sprake meer. Het is tijd voor actie!

Hieronder vindt u de wijzigingen in wet- en regelgeving die per 1 januari jongstleden zijn ingegaan.

1-1-2015: Werkkostenregeling (WKR)
Per 1 januari is de WKR verplicht ingevoerd. Deze regeling vervangt alle verschillende regels en wetten rondom vergoedingen en verstrekkingen aan medewerkers en bundelt deze in één collectieve regeling.

Op PW de Gids Vakbase leest u meer over de Werkkostenregeling.

1-1-2015: Wet Werk en Zekerheid (WWZ)
Sinds 1 januari zijn de eerste wijzigingen van kracht vanuit de WWZ met als doel de kracht van de arbeidsmarkt te bevorderen door het arbeidsrecht aan te passen aan veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving. De voornaamste veranderingen betreffen de proeftijd, de aanzegverplichting en het concurrentiebeding.

Zo is het onder de Wet Werk en Zekerheid niet langer toegestaan een proeftijdbeding op te nemen in contracten voor bepaalde tijd van zes maanden of korter. Ook wordt het non-concurrentiebeding met uitzondering van bijzondere omstandigheden niet meer toegestaan in bepaaldetijd-arbeidsovereenkomsten.

Ook veranderen de ketenregeling, de transitievergoeding en het ontslagrecht. De verplichte ontslagroute van de laatste houdt in dat werkgevers tot 1 juli 2015 kunnen kiezen tussen ontslag via de kantonrechter of via het UWV. Per 1 juli 2015 vervalt die keuzevrijheid. Er geldt dan een verplichte ontslagroute die afhankelijk is van de reden van ontslag.Voor een bedrijfseconomisch ontslag of ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid loopt de ontslagroute via het UWV en in geval van ontslag om persoonlijke redenen zal het ontslagverzoek bij de kantonrechter moeten worden ingediend.

Lees wat de Wet Werk en Zekerheid nog meer voor u betekent.

1-1-2015: Decentralisatie Werk/ Participatiewet
Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog kunnen werken, maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. Werkgevers hebben afgesproken extra banen te scheppen.

Op PW de Gids Vakbase leest u de ins en outs van de Participatiewet.

Monetta Driessen is HRM-redacteur bij Driessen HRM