Nieuws

Stress op de werkvloer

Wat doet werkstress op uw werkvloer?

Vrijwel elke organisatie heeft te maken met stress op de werkvloer. Een derde van het werkgerelateerde ziekeverzuim wordt immers veroorzaakt door stress. Ondervindt u hier ook last van bij uw personeelsplanning?

Van de Nederlandse werknemers geeft 40 procent aan vaak tot altijd heel veel werk te hebben. 36 Procent noemt het werk hectisch. Stress op de werkvloer is dan ook het grootste beroepsrisico in Nederland. Reden waarom minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dit onderwerp de komende vier jaar op de agenda wil zetten van zowel werknemers als werknemers. De Inspectie SZW gaat alvast extra controleren op gezonde werktijden, werkdruk en agressie op de werkvloer.

Oorzaken werkstress
Werkstress kan te maken hebben met te veel werk of juist met te weinig werk. Ook slechte arbeidsverhoudingen of onregelmatige werk- en rusttijden kunnen werkstress veroorzaken. Of werkstress ontstaat hangt in belangrijke mate af van de mogelijkheden om zelf invloed op het werk uit te oefenen en om problemen in het werk te kunnen oplossen. Werkdruk kan leiden tot werkstress. Bij werkdruk is er sprake van hoge psychische belasting door (te) hoge kwantitatieve of kwalitatieve taakeisen. Het werktempo kan bijvoorbeeld te hoog zijn, of er moet onder hoge tijdsdruk worden gewerkt, of kennis en vaardigheden sluiten niet goed aan op de functie-eisen.

Risicogroepen werkstress
Werknemers die het meeste risico lopen op werkstress, overspannenheid en burn-out, zijn in te delen in 8 groepen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen met een dubbelfunctie, of gedreven werknemers die het jammer vinden dat een dag maar 24 uur heeft. We hebben een aparte pagina gemaakt over de 8 risicogroepen voor werkstress.

Signalen werkstress
Werkstress kan gepaard gaan met emotionele, gedragsmatige en lichamelijke kenmerken. Werkstress kan leiden tot ziekte, vooral als dit lang aanhoudt en de werknemer onvoldoende rust kan nemen of afleiding en ontspanning krijgt. Overspannenheid en burn-out, depressie en posttraumatische stress-stoornis zijn voorbeelden van aan (chronische) stress gerelateerde psychische aandoeningen. In een tabel hebben we alle signalen van werkstress op een rij gezet.

Verschil tussen stress, overspannenheid en burn-out
De begrippen werkstress, overspannenheid, burn-out, PTSS (post traumatische stress stoornis) en depressie worden vaak in één adem genoemd. Een aantal oorzaken en kenmerken van deze verschillende begrippen hebben we in een tabel op een rij gezet. Zo wordt duidelijk hoe deze begrippen zich tot elkaar verhouden en waar de verschillen zitten.

Herkennen van werkstress
Hoe kan je werkstress herkennen bij een collega? Als je er voor open staat, dan is er een aantal factoren waaraan je werkstress bij een collega kan herkennen. Voor werkgevers is het van belang dat problemen en aanzien van psychosociale arbeidsbelasting worden geïnventariseerd. Er zijn een groot aantal methoden beschikbaar om inzicht te krijgen in de veroorzakers van psychosociale problematiek in een organisatie.

Werkstress bespreekbaar maken
De volgende stap is het bespreekbaar maken van werkstress. Dat kan onder andere in een werkdrukoverleg of thema-werkoverleg. Hoe dat precies in zijn werk gaat en welke afspraken gemaakt kunnen worden, staat op deze aparte pagina over het werkdrukoverleg.

Welke rol heeft de OR bij werkstress?
De ondernemingsraad heeft een rol ten aanzien van het gevoerde beleid. De OR heeft verschillende rechten die van toepassing zijn op dit onderwerp. En als het komt tot een plan van aanpak voor werkdruk en werkstress dan zijn er 7 dingen waar de ondernemingsraad op moet letten.

Op PW de Gids Vakbase leest u hoe u werkdrukstress bespreekbaar maakt door middel van een werkdrukoverleg.