Nieuws

Employability

Detacheringstermijn naar het buitenland wordt korter

Als u voor projecten tijdelijk werknemers naar of uit het buitenland detacheert: let op! Detacheringsovereenkomsten worden in de toekomst wellicht korter.
Als het aan het kabinet ligt, wordt de termijn waarop werkgevers gebruik kunnen maken van detachering binnen Europa, korter. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schreef dat deze week in een brief aan de Tweede Kamer. Wanneer Nederland begin volgend jaar voorzitter wordt van de EU, wil het kabinet zich daarop gaan richten.

TIP: Lees de regels voor detacheren vanuit het buitenland op PW De Gids Vakbase.

Misbruik detacheringsrichtlijn

Asscher’s kamerbrief is een reactie op een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over arbeidsmigratie. De SER stelde toen dat Europese regels voor het detacheren van buitenlandse werknemers in Nederland te vaak worden misbruikt. De SER doelde op de detacheringsrichtlijn. Bedrijven kunnen sinds 1996 dankzij die richtlijn makkelijker met hun eigen personeel aan projecten werken in het buitenland.
Nu kan een werknemer tot twee jaar worden gedetacheerd in een ander land van de EU. Hij moet hetzelfde loon krijgen als de andere werknemers in het gastland, maar zijn overige arbeidsvoorwaarden mogen blijven zoals in het land van herkomst. Een bekend voorbeeld is een Pools metaalbedrijf dat met eigen lassers een klus aanneemt in een Nederlandse haven. De Polen krijgen dan loon volgens de Nederlandse wetgeving, maar betalen sociale premies en aanvullend pensioen volgens de normen die daarvoor gelden in hun thuisland. Die ‘eigen’ regels kunnen ook inhouden dat er minder, of helemaal niets hoeft te worden betaald.

Oneerlijke concurrentie arbeidsvoorwaarden

Nederlandse werknemers hebben door de huidige detacheringsrichtlijn soms te maken met oneerlijke concurrentie van goedkope buitenlanders, concludeerde de SER. Het kabinet wil die oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden (>PW De Gids) bestrijden, zodat voor hetzelfde werk een gelijk loon wordt betaald.

Detachering als verdienmodel

Detachering is dankzij de lagere sociale lasten in het woonland een verdienmodel voor de bedrijven die mensen op grotere schaal in het buitenland laten werken, constateerde de SER vorig najaar. De Raad pleitte daarom voor een actieplan met maatregelen die gelijke behandeling en bekendheid met rechten en plichten bevorderen. Ook moet er meer aandacht komen voor de inburgering van EU-arbeidsmigranten en moeten de kwalificaties van de migranten beter worden benut. Veel EU-migranten zijn overgekwalificeerd voor het werk dat zij doen, aldus de raad.

Meer voordelen dan nadelen

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland biedt arbeidsmigratie de Nederlandse economie meer voordelen dan nadelen. Bezien over de hele Nederlandse beroepsbevolking is de arbeidsparticipatie gestegen. Veel mensen die in eerste instantie hun baan verloren door arbeidsmigratie, hebben enige tijd later weer een (bepaald geen slechtere) baan hebben gevonden, aldus de ondernemingsorganisaties.

Detacheringsrichtlijn

De detacheringsrichtlijn uit 1996 is bedoeld om uitbuiting, onderbetaling en oneerlijke concurrentie tegen te gaan. De bepalingen zijn vooral gericht tegen misbruik door slechte arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Met name in de bouwsector zijn er misstanden omtrent uurloon en vakantiedagen. De detacheringsrichtlijn (>PW De Gids), die begin 2014 is aangescherpt, met bindende voorschriften met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van werknemers die naar een andere EU-lidstaat worden gedetacheerd. Boetes op onderbetaling kunnen ook in een ander land worden geïnd. (Bron: Rijksoverheid/ANP/SER/Redactie)

TIP: Lees alle regels omtrent het internationaal uitzenden en binnenhalen van personeel in het Handboek Expats/Impats.