Ontslag

Ontslag wordt makkelijker en goedkoper

Het kabinet is akkoord gegaan met de plannen om de arbeidsmarkt te hervormen. Werkgevers kunnen straks werknemers zonder voorafgaande toets ontslaan, maar betalen wel de eerste periode van werkloosheid.

Werknemers krijgen bij ontslag een financiële vergoeding die ingezet moet worden voor scholing of voor het vinden van een nieuwe baan. Dit zogenoemde transitiebudget bestaat uit een kwart maandsalaris per gewerkt jaar, met een maximum van een half jaarsalaris. Daar staat tegenover dat werkgevers de kosten moeten dragen van de eerste periode werkloosheid van ontslagen werknemers met tijdelijke of vaste contracten, tot maximaal zes maanden. De precieze vormgeving moet nog worden uitgewerkt.

Kritiek
Een van de kritiekpunten op het transitiebudget is dat er openlijk wordt getwijfeld aan de vraag of zes maandsalarissen – en dat is goed voor 24 jaar werkervaring, dus bijna per definitie een oudere werknemer – voldoende zijn om iemands positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het kabinet denkt echter dat de maatregelen werkgevers en werknemers zal stimuleren om te investeren in scholing tijdens en na afloop van een baan om zo snel nieuw werk te vinden.

Het budget geldt ook voor tijdelijke werknemers. Er wordt nog bezien of ten aanzien van dit transitiebudget voor ontslagen werknemers met een tijdelijk contract de recent gemaakte scholingskosten verrekend kunnen worden.

Welvaartstijging
Kamp verwacht dat met deze hervormingen van de arbeidsmarkt de arbeidsmobiliteit van met name ouderen toeneemt. Oudere werknemers zitten nu volgens hem vaak gevangen in hun huidige baan, omdat ze bij doorstroming naar nieuw werk zekerheden, zoals een hoge ontslagvergoeding, kwijtraken. ‘Meer mobiliteit op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat werknemers beter op hun plek terechtkomen. Daardoor stijgt de arbeidsproductiviteit naar verwachting met 0,4 procent van het BBP, wat een structurele verbetering van de welvaart oplevert van 2,5 miljard euro’, aldus een verklaring van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Eén route
Als de voorstellen worden aangenomen door het parlement, wordt het niet alleen goedkoper, maar ook makkelijker om werknemers te ontslaan. Het wordt niet alleen goedkoper, maar ook makkelijker om werknemers te ontslaan. Er komt één route voor het ontslaan van werknemers.

Het huidige stelsel kent twee verschillende ontslagroutes, via het UWV of via de rechter. Dat is volgens Kamp nodeloos ingewikkeld en kan in gelijke situaties leiden tot ongelijke uitkomsten. In de nieuwe situatie mag een werkgever een werknemer ontslaan zonder toetsing vooraf. De opzegtermijn van werkgevers en werknemers om een contract te kunnen beëindigen, wordt voortaan twee maanden voor iedereen. De werkgever moet het ontslag wel goed motiveren. Ook moet een hoorprocedure worden gevolgd waarbij de werkgever het ontslag aankondigt en de werknemer hierop kan reageren. Is de werknemer het niet eens met het ontslag, dan kan hij of zij naar de rechter stappen. Het kabinet gaat er daarbij vanuit dat werkgevers en werknemers zich in ieders belang inspannen om de hoorprocedure zo zorgvuldig te voeren dat een onnodige gang naar de rechter wordt voorkomen.

Louter voordelen
Minister Kamp ziet de notitie als een aanzet voor een brede discussie over de noodzakelijke  hervormingen van de arbeidsmarkt. ‘Deze voorstellen versterken de werking van de arbeidsmarkt: ze leiden tot meer mobiliteit, minder tweedeling tussen tijdelijke en vaste contracten en meer scholing. Dit leidt uiteindelijk tot een hogere arbeidsproductiviteit en versterkt daarmee de economische positie van Nederland.’ Kamp ziet ook voordelen voor de werknemers zelf: ‘Zij komen sneller en vaker terecht op de plek waar hun capaciteiten het beste tot hun recht komen. Dit draagt bij aan hun persoonlijk welzijn.’

Privilege
FNV noemt het transitiebudget een doekje voor het bloeden en zegt dat ontslagbescherming een privilege wordt. FNV cao-coördinator Catelene Passchier: ‘Niet langer de werkgever, maar de werknemer moet straks zijn gelijk halen. Ik vrees dat alleen werknemers met geld en lef hun ontslag durven aan te vechten. De rechter kan slechts beperkt toetsen en wordt ook nog gehinderd in het toekennen van een reële vergoeding.’
Volgens FNV worden flexwerkers niet beter van de plannen en zullen oudere werknemers massaal op straat worden gezet, zonder reëel uitzicht op een nieuwe baan.

Lente Akkoord
De hervormingen zijn een belangrijk onderdeel van het Lente Akkoord dat werd gesloten nadat het kabinet geen overeenstemming met gedoogpartner PVV wist te bereiken over bezuinigingen. Met D66, GroenLinks en ChristenUnie wisten VVD en CDA wel een begrotingsakkoord te sluiten voor 2013.