Nieuws

prinsjesdag-koffertje-klein

Prinsjesdag: Deze 5 punten mag HR niet missen

Wat heeft de miljoenennota in petto voor HR in 2017? Deze vijf punten moet HR weten. 

Als het gaat om de arbeidsmarkt, is ‘goed werk en kansen voor iedereen’ het motto voor 2017. Vage termen, niet? De miljoenennota zet een aantal concretere plannen op een rij die HR in het werk raken, schrijft arbeidsrechtadvocaat Stëffan de Jong van Sterc arbeidsrecht advocaten in zijn blog op HRbase.nl. Deze vijf punten moet u in ieder geval weten.

1. Verhoging minimumjeugdlonen

Vanaf 2017 wil het kabinet toewerken naar een volwaardig minimumloon vanaf 21 jaar. Nu is dat nog vanaf 23 jaar en ouder. Verder worden de minimum lonen bij 19-, 20- en 21- jaar verhoogd en wordt onderzoek gedaan naar een wettelijk minimum uurloon, zodat het minimumloon niet meer afhangt van de arbeidsduur. Zolang dat er nog niet is wordt alvast geregeld dat wie meer dan 40 uur werkt (meerwerk), ook recht krijgt op evenredig meer dan het wettelijk minimumloon.

2. Oplossen van knelpunten in de WWZ

De WWZ is volgens het kabinet nog steeds een belangrijke stap geweest tussen een betere balans tussen flex en vast op de arbeidsmarkt. Er is oog voor knelpunten en onvoorziene effecten die, aldus de begroting, door het kabinet wordt opgepakt. Als voorbeeld noemt het kabinet de aanpassing van de ketenbepaling bij seizoensgebonden werk, waarmee de tussenpoos van zes maanden is teruggebracht naar drie maanden.

Een knelpunt waaraan het kabinet de komende periode wil werken is de mogelijkheid om bij CAO-afspraken te maken over transitievoorzieningen bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, zoals omscholing. Ook wordt gewerkt aan een wetsvoorstel waardoor bij ontslag na twee jaar ziekte werkgevers compensatie kunnen krijgen voor de te betalen transitievergoeding. Dat is, aldus de begroting, wel zo eerlijk gezien de kosten die werkgevers voor onder meer de re-integratie van de zieke werknemer al hebben moeten maken.

TIP: Wilt u in één dag op de hoogte zijn van de nieuwste wet- en regelgeving? Meld u dan aan voor de Prinsjesdageditie van de HR-Actualiteitendag op 11 oktober of 3 november. 

3. Re-integratie en preventie

Goed werk betekent volgens het kabinet dat ook kritisch wordt gekeken naar de loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte. Het kabinet wil de beoordeling van re-integratietrajecten begrijpelijker en voorspelbaarder maken, zodat wordt voorkomen dat een re-integratietraject slechts wordt gestart ter voorkoming van een loonsanctie. De aanvraag voor een WIA-uitkering als de zieke werknemer echt niet meer op de arbeidsmarkt zal kunnen terugkeren, moet zowel door werkgevers als werknemers kunnen worden aangevraagd.

Ook het voorkomen van ziekte moet van het kabinet meer aandacht krijgen. De onafhankelijke positie van de bedrijfsarts wordt versterkt en de toegankelijkheid beter geborgd. Lees daarover meer in het artikel PRINSJESDAG: Nieuwe Arbowet op komst.

4. Lage-inkomensvoordeel

Een zogenaamde LIV (lage-inkomensvoordeel) moet de arbeidsmarktkansen voor mensen met een laag inkomen (het minimumloon of net iets meer) vergroten. De Belastingdienst betaalt de LIV automatisch uit. De werkgever hoeft daar niets voor te doen. Dat geldt in 2018 ook voor de premiekortingen voor werkgevers bij het in dienst nemen van ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. Lees hier meer over het Lage-inkomensvoordeel.

5. Soepele transities naar nieuw werk

De dienstverlening van het UWV moet persoonlijker, waarvoor het budget wordt verhoogd naar 160 mln. Als mensen daardoor sneller werk vinden, verdient de investering (aldus het kabinet) zichzelf terug. Voor verdere ondersteuning van het vinden van werk gaat het kabinet 30 mln besteden aan ‘scholingsvouchers’. Werkzoekenden worden daarmee gestimuleerd om inzetbaar te blijven.

Extra aandacht krijgt de groep werklozen 50 plussers. In 2017 komt er een actieplan Perspectief voor vijftigplussers. De sociale partners worden gevraagd iets te doen aan de extra voordelen (zoals vakantiedagen in CAO’s) voor 50-plussers die werklozen ouderen juist minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt maken. Het kabinet zelf gaat de leeftijdsgrens van de no-riskpolis verlagen naar 56 jaar.

Meer weten? Lees alle 10 punten voor HR in het blog van Stëffan op HRbase.nl.  

Lees ook (op PWdegids.nl):
PRINSJESDAG –  Vakbonden: ‘Kabinet doet te weinig aan positie flexwerkers’ (HRbase)
PRINSJESDAG – Ontwikkelingen arbeidsmarkt in de Troonrede
PRINSJESDAG – Scholing blijft cruciaal aandachtspunt
PRINSJESDAG –  Nieuwe Arbowet op komst
PRINSJESDAG – Transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid
PRINSJESDAG – Maatregelen om werkloosheid tegen te gaan
PRINSJESDAG – Dit zijn de heffingskortingen in 2017
PRINSJESDAG – Lage-inkomensvoordeel per 2017