Ontslag

Zieke werknemer

Wat kan HR leren van ontslagen door ziekmelding?

Regelmatig worden werknemers ontslagen nadat zij zich hebben ziek gemeld. Ontslag is uiteraard van invloed op de personeelsplanning. De vraag is nu wat HR kan leren van de jurisprudentie van dergelijke ontslagzaken?

In de praktijk gebeurt het met enige regelmaat dat een werknemer wordt ontslagen nadat hij zich heeft ziek gemeld. In de jurisprudentie rondom deze ontslagzaken zitten veel bruikbare adviezen aan HR. 3 Interessante ontslagzaken wegens ziekte op een rij.

1. Oordeel huisarts
De huisarts, de Arboarts en de arts van het UWV kunnen tegenstrijdige adviezen geven bij ziekte van een werknemer. In de wet staat niet helder aangegeven welk advies in zo’n geval doorslaggevend is. De werkgever kan niet altijd blindvaren op het oordeel van de Arboarts, zo blijkt uit deze zaak, waarin de werkneemster volgens de rechter terecht op het oordeel van haar huisarts mocht afgaan.

2. Tijd zelf indelen
Een werknemer meldt zich ziek wegens griep. De werkgever constateert vervolgens dat de werknemer bezig is om thuis verhuisdozen in te pakken. In de ogen van de werkgever is er sprake van een onterechte ziekmelding. De werknemer wordt op staande voet ontslagen. Maar volgens de rechter is het niet aan de werkgever om te bepalen hoe een zieke werknemer zijn tijd besteedt. Bij twijfel aan de ziekte, had de werkgever de arbodienst moeten inschakelen.

3. Speciale wettelijke vereisten
Ook wanneer het verlenen van ontslag bij besluit moet worden genomen door een orgaan van een rechtspersoon, gelden er speciale wettelijke vereisten. Dat is bijvoorbeeld het geval bij deze onderwijsinstelling, die wordt vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur. Als de directeur zich per brief ziek meldt bij de waarnemend voorzitter en deze de directeur ontslaat, moet de rechter er aan te pas komen. De waarnemend voorzitter was in dit geval niet bevoegd de onderwijsinstelling te vertegenwoordigen bij het geven van het ontslag, omdat hij niet volgens de statuten heeft gehandeld.

 Op PW de Gids Vakbase leest u meer over de vereisten voor ontslag op staande voet.