Verdieping

shutterstock_deal hand verkoop

Zo wordt u een goede opdrachtgever voor zzp’ers

U werkt waarschijnlijk steeds vaker met zzp’ers. Maar een goede opdrachtgever zijn, wat houdt dat eigenlijk in?

Weet u wat ‘uw’ zpp’ers van u vinden? Zijn ze tevreden over u als opdrachtgever? Het is niet altijd even gemakkelijk te bepalen wat u als ‘goede opdrachtgever’ moet doen. Elke zelfstandige heeft immers weer andere behoeften. Michel van Hoeij, divisiemanager bij Driessen HRM schetst een beeld van wat een goede relatie tussen opdrachtgever en zpp’er behelst.

Om als opdrachtgever een goede relatie op te bouwen met de zzp’er is het om te beginnen natuurlijk belangrijk te weten wie die zzp’er is. Onderzoeken door onder meer TNO en CBS geven een aantal overeenkomstige eigenschappen en kenmerken aan van de zzp’er. Zo is iets meer dan een derde van de zzp’ers vrouw. De zzp’er is hoogopgeleid en de gemiddelde leeftijd is 48 jaar. Ruim de helft van alle zpp’ers is een zogenaamde nieuwe zzp’er die vooral zijn eigen arbeid aanbiedt. De drijfveren om zzp’er te worden verschillen. Jongere zzp’ers (tot en met 44 jaar) geven aan dat ze een nieuwe uitdaging zochten (35 procent), altijd al als zelfstandige wilden werken (37 procent) of de eigen tijd willen indelen (29 procent. Bij oudere zzp’ers spelen vaak kwesties als een contract dat niet verlengd wordt (6 procent), geen baan kunnen vinden (9 procent) en gedwongen zelfstandigheid (2 procent).

TIP: Bekijk de beoordelingscriteria voor zelfstandigheid op PW De Gids Vakbase. 

Wederkerigheid

In het kader van goed opdrachtgeverschap voor zzp’ers heeft werkgeversorganisatie AWVN in 2014, in samenspraak met FNV Zelfstandigen, een onderzoek verricht. Centrale vragen zijn onder andere de wijze waarop zzp’ers moeten worden aangestuurd, de wijze waarop je zzp’ers kunt vinden, de ontwikkeling van competenties en kennis en daarnaast het opbouwen van een duurzame relatie. Vooral het laatste aspect is belangrijk, omdat deze duurzame relatie gevormd wordt door wederkerigheid en het versterken van elkaars ondernemerschap. De belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek:

  • 98 procent van de zzp’ers vindt het be- langrijk tot zeer belangrijk dat een goed opdrachtgever helder en zakelijk over de opdracht communiceert.
  • In het kader van wederzijds belang is het belangrijk een goede briefing, goede beloning en tijdige betaling van facturen te realiseren. Correcte en tijdige betaling wordt door 99 procent van de zzp’ers belangrijk tot zeer belangrijk gevonden.
  • Het is voor de opdrachtgever van belang om duidelijkheid te verschaffen in de voorwaarden van het tarief, duidelijkheid over de risico’s en inzicht in het type VAR.
  • Het verdient aanbeveling om spontane waardering te uiten voor de aandacht van de zzp’er, de kwaliteit van de opdracht en eveneens de betrokkenheid. De ervaring is dat er aan de voorkant onderhandeld wordt over tarieven, maar zelden een goede terugkoppeling wordt gegeven aan het einde van een opdracht.
  • Voor de opdrachtgever is het belangrijk om enthousiast te zijn over zijn product of dienst, betrokken bij haar klanten en dit uit te stralen in de communicatie.

Onderzoek door ZZP Barometer bevestigt dat de zogeheten transactionele aspecten van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer van groot belang zijn. Met name communicatie, het tarief, de overeenkomst en de betalingstermijn worden als belangrijkste criteria benoemd in het kader van goed opdrachtgeverschap.

Erkenning

Hugo Jan Ruts heeft op Zipconomy.nl een relatie gelegd tussen de behoeften van zelfstandige professionals en goed opdrachtgeverschap door organisaties, waarbij hij de piramide van Maslow als uitgangspunt heeft gekozen. Deze behoeftepiramide voor goed opdrachtgeverschap beschrijft de basisvoorwaarden voor de relatie waarbij een passend tarief en een tijdige betaling aansluiten bij de basisbehoefte. Naarmate de relatie en ook de zzp’er zich ontwikkelt, stijgt de behoefte aan erkenning en ontplooiing. Voor HR en leidinggevenden is er een rol weg gelegd om erkenning te geven aan het specialisme van de zelfstandige en het gevoel te geven ‘ergens bij te horen’ zonder de schijn te wekken een onderdeel van de organisatie uit te maken. Zoals een (vaste) medewerker behoefte heeft aan waardering, zo geldt dat ook voor zelfstandigen. Het grote verschil echter tussen de zelfstandige en de medewerker in (vaste) dienst, is met name de invulling van zelfontplooiing, wat bij de zelfstandige met name tot uiting komt in de ruimte voor ondernemerschap.

Tip voor HR: Niet binden, wel boeien

Het binden van zelfstandige professionals is een lastige kwestie. Immers is binding van professionals gericht op continuïteit van de relatie, werk en inkomen. En juist dat is wat een werknemer onderscheidt van de zelfstandige. Boeien van zelfstandigen daarentegen is wel mogelijk. Dat betekent dat HR en leidinggevenden in hun relatie met de professional gericht moeten zijn op de ontwikkeling, het bieden van kansen en uitdagingen. En gericht moeten zijn op de deal: beide partijen moeten in het kader van wederkerigheid voordeel hebben bij de deal. Daarbij is het wel nodig dat de waarden en normen, evenals de missie en de cultuur van de opdrachtgever en opdrachtnemer overeen komen. Goed opdrachtgeverschap houdt derhalve rekening met goede basisvoorwaarden zoals een faire tariefstelling en tijdige betalingen, maar biedt daarnaast ruimte voor ontwikkeling en ondernemerschap, waarbij wederkerigheid centraal staat. (Over de auteur: Michel van Hoeij is divisiemanager bij Driessen HRM)

Dit is een verkorte versie van het artikel in PW | De Gids #5. Bestel hier een gratis proefnummer.